Aš globoju

Demenciją turinčio asmens atstovavimas

Įgaliojimas, išankstinis nurodymas, veiksnumo tam tikroje srityje apribojimas ir neveiksnumo nustatymas – tai teisinės priemonės, galinčios padėti užtikrinti asmens teises, kai jo galimybės priimti su sveikata, turtu ir santykiais susijusius sprendimus pasikeičia dėl progresuojančio demencijos sindromo.

Tekstą rengė Ieva Petkutė ir Deimantė Petkevičiūtė. Už pagalbą rengiant tekstą dėkojame: Jolanta Dubinienė, Vilija Gerulaitienė, Ilona Klimantavičienė, Sonata Mačiulskytė, Rūta Pagojienė, Raimonda Šoparienė, Simona Šimukonienė, Simona Vilkelytė, Rosita Žemaitienė, Jolita Švatienė.

Įgaliojimas

Kas tai? Įgaliojimas yra rašytinis dokumentas, fizinio asmens (įgaliotojo) duodamas kitam fiziniam asmeniui (įgaliotiniui), atstovauti jam (įgaliotojui), vykdant jo konkrečius su sveikata, finansais, turtu susijusius pavedimus, pavyzdžiui: įgalioti asmenį vesti paveldėjimo bylas, priimti palikimą, valdyti, naudotis, perduoti, dovanoti kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą, disponuoti piniginėmis lėšomis, esančiomis banko sąskaitose, atidaryti, uždaryti banko sąskaitas, sumokėti mokesčius, organizuoti gauti įvairias paslaugas, receptus vaistams ir medicinos priemonėms ir pan.
Kada galima skirti įgaliojimą? Asmuo gali duoti įgaliojimą kitam asmeniui tik tuomet, kai sąmoningai suvokia savo sprendimą. Įgaliotojas pats pasirenka asmenį, kuris jam atstovautų, nes atstovavimo santykiai yra grįsti abipusiu pasitikėjimu.
Kas tvirtina įgaliojimą? Įgaliojimą patvirtina notaras.

Įgaliojimo trukmė
• Įgaliojimo galiojimas yra nustatomas trukme metais ar įvykiu. Įgaliojimo neapibrėžus tam tikra data ar įvykiu, jis galios tik vienerius metus nuo jo sudarymo datos.

Įgaliojimo panaikinimas
• Įgaliotojas gali bet kada panaikinti kitam asmeniui duotą įgaliojimą.
• Jei įgaliotojas pripažįstamas neveiksniu toje srityje, kurioje duotas įgaliojimas, įgaliojimas pasibaigia.

Jeigu įgaliojimą skiria asmuo, turintis demencijos diagnozę
Jeigu įgaliojimą skiria asmuo, kuris turi demenciją, svarbu užtikrinti, kad priimamas sprendimas įgyvendintų šio asmens laisvą valią. Santykis tarp įgaliojimo davėjo ir įgaliojimo gavėjo turi būti grįstas abipusiu pasitikėjimu. Notaras turi atidžiai vertinti, ar sprendimas duoti įgaliojimą atstovauti yra skiriamas laisva valia, suvokiant savo sprendimo pasekmes.

Kokia yra įgaliojimo davimo eiga?
Aptarkite sprendimą skirti / gauti įgaliojimą
Jeigu asmuo, ketinantis duoti įgaliojimą, turi demenciją, pažintinių funkcijų sutrikimų, svarbu, kad jis / ji turėtų galimybę su jo / jos situaciją suprantančiais asmenimis nuosekliai aptarti įgaliojimo davimo tikslą, numatomą įgaliojimo trukmę, įgaliojimo davimo procesą, galimas įgaliojimo davimo pasekmes. Asmuo, turintis demenciją ir ketinantis duoti įgaliojimą, turi savarankiškai nuspręsti, koks asmuo rūpinsis jo interesų atstovavimu (taps įgaliotiniu).

Vizitas pas notarą
• Užsiregistruokite pas notarą – tai galite padaryti bet kuriame notarų biure.
• Pas notarą vyksta asmuo, duodantis įgaliojimą sau atstovauti. Kartu su juo gali vykti tas, kuriam šis įgaliojimas yra suteikiamas, tačiau jo dalyvavimas teisiškai nėra būtinas.
• Jeigu asmuo, ketinantis duoti įgaliojimą jam atstovauti, dėl savo sveikatos būklės negali atvykti pas notarą, notaras, kurio paveldėjimo klausimų tvarkymo teritorijai priskiriama įgaliojimą skiriančio asmens gyvenamoji vieta, privalo atvykti į namus (kiti notarai neprivalo to daryti, bet galima mėginti tartis). Pažymėję šią nuorodą, galite rasti visų notarų biurų sąrašą: https://www.notarurumai.lt/notarai/4.

Pateiktini dokumentai
• Notarui pateikite asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
• Jei asmuo, kuris ketina skirti įgaliojimą, turi demencijos diagnozę, notarui reikia pateikti papildomų dokumentų apie šio asmens sveikatos būklę. Gaukite psichiatro arba šeimos gydytojo pasirašytą medicinos pažymą (pvz., forma Nr. 027/a „Medicinos dokumentų išrašas / siuntimas“) apie įgaliojimą skiriančio asmens gebėjimą savarankiškai priimti sprendimus, orientuotis situacijoje. Medicinos pažyma padės užtikrinti notarui, kad asmuo, skirdamas įgaliojimą, visiškai suvokia savo veiksmus ir gali priimti sprendimą duoti įgaliojimą jam atstovauti įvairiose srityse.

Atkreipkite dėmesį!
Notaro užduotis – užtikrinti, kad nebūtų neteisėtų sandorių. Jeigu įgaliojimas sudaromas atstovauti asmeniui, kuris negali savarankiškai priimti sprendimų, ir jo vardu yra sudaromi sandoriai, šie sandoriai yra neteisėti ir gali būti ginčijami teisme.
• Įgaliojimas negali būti duodamas asmeniui (įgaliotiniui), šiam nežinant. Tuo atveju įgaliotinis gali atsisakyti įgaliojimo ir nesutikti vykdyti jam priskirtas pareigas atstovaujamojo vardu.
• Jeigu asmens, turinčio demenciją, būklė yra stipriai pažengusi, asmuo nebegali spręsti teisinių ir kitų su asmens gerove susijusių klausimų dėl stiprių pažintinių funkcijų sutrikimų, reikia kreiptis dėl asmens veiksnumo ribojimo arba neveiksnumo nustatymo ir rūpybos arba globos nustatymo.

Išankstinis nurodymas

Kas tai? Išankstinis nurodymas yra rašytinis dokumentas, kuriuo asmuo nurodo, kaip turėtų būti sprendžiami klausimai dėl jo turtinių ir asmeninių neturtinių teisių ir pareigų įgyvendinimo ateityje, kai jis dėl ligos ateityje bus pripažintas neveiksniu ar ribotai veiksniu tam tikroje srityje.

Išankstiniame nurodyme asmuo gali:
• nurodyti asmenis, kuriuos pageidauja (arba nepageidauja), kad teismas skirtų jo globėjais arba rūpintojais, jeigu jis būtų pripažintas neveiksniu tam tikroje srityje ar ribotai veiksniu tam tikroje srityje;
• pareikšti valią dėl gyvenamosios vietos (apgyvendinimo globos (rūpybos) institucijoje);
• įvardyti, koks asmuo galėtų spręsti dėl jo turtinių ir asmeninių neturtinių teisių bei pareigų įgyvendinimo ir pan.

Kas tvirtina išankstinį nurodymą? Išankstinį nurodymą tvirtina notaras.

Kada įsigalioja išankstinis nurodymas? Išankstinis nurodymas įsigalioja teismui priėmus sprendimą dėl asmens pripažinimo neveiksniu ar ribotai veiksniu tam tikroje srityje ir galioja išankstiniame nurodyme numatytą terminą.
Kai išankstinis nurodymas įsigalioja, jo nuostatomis privalo vadovautis visi asmenys ir institucijos, atliekantys veiksmus dėl išankstinį nurodymą pateikusio asmens turtinių ir asmeninių neturtinių teisių bei pareigų įgyvendinimo, išskyrus atvejus, kai dėl pasikeitusių aplinkybių vadovavimasis išankstiniu nurodymu aiškiai nebeatitinka jį pateikusio asmens interesų.

Asmens veiksnumo apribojimas

Demencijai progresuojant, tam tikru metu tenka priimti sprendimą apriboti asmens veiksnumą tam tikroje srityje, siekiant užtikrinti tiek paties asmens, turinčio demenciją, tiek aplinkinių saugumą ir gerovę.

Asmens veiksnumas apribojamas tuomet, kai asmuo dėl savo būklės negali suvokti savo veiksmų tam tikroje srityje reikšmės, negali valdyti ar planuoti savo veiksmų ar pasirūpinti savimi tam tikrais atvejais. Tuomet asmeniui skiriamas globėjas-rūpintojas padėti būtent toje srityje, kurioje sergančiojo veiksnumas yra apribotas. Ribotai veiksnus žmogus, naudodamasis kito asmens pagalba, geba priimti sprendimus ir tam tikrais atvejais pasirūpinti savimi.

Sritys, kuriose asmuo gali būti pripažintas ribotai veiksniu ar neveiksniu

Turtinių santykių sritys:
• asmeninių pajamų ir išlaidų tvarkymas, susijęs su smulkiais buitiniais sandoriais (tvarkymasis su pinigais, maisto produktų įsigijimas, mokėjimas už komunalines paslaugas, reikiamų dokumentų užpildymas ir pan.);
• asmeninių pajamų ir išlaidų tvarkymas, susijęs su lizingo, daiktų pirkimo ir pardavimo išsimokėtinai sutarčių sudarymu, paskolų, vartojamojo kredito sutarčių sudarymu ir pan.;
• kilnojamojo turto naudojimas, valdymas ir disponavimas juo (kilnojamojo turto pirkimo ir pardavimo, nuomos, dovanojimo, įkeitimo sandoriai ir kt.);
• nekilnojamojo turto naudojimas, valdymas ir disponavimas juo (nekilnojamojo turto pirkimo ir pardavimo, nuomos, dovanojimo, įkeitimo sandoriai ar kt.);
• paveldėjimo teisiniai santykiai (palikimo priėmimas, testamento sudarymas ir kt.);
• dalyvavimas ūkinėje-komercinėje veikloje (juridinių asmenų steigimas, buvimas juridinio asmens dalyviu, vertimasis individualia veikla ir kt.);
• banko sąskaitų valdymas, bankinių operacijų atlikimas;
• kitos turtinių santykių sritys (pildoma turint papildomų poreikių).

Asmeninių neturtinių santykių sritys:
• savitvarkos įgūdžių sritis (tinkama gyvenamojo būsto priežiūra, asmeninė higiena ir savipriežiūra, aprangos, avalynės priežiūra ir pan.);
• maitinimosi sritis (maisto ruoša, pašildymas, pavalgymas, indų plovimas ir pan.);
• sveikatos priežiūros sritis (kreipimasis dėl sveikatos priežiūros paslaugų, gebėjimas naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis, reikiamų sveikatos priežiūros paslaugų poreikio įvertinimas, vaistų vartojimas tinkamu laiku ir pan.);
• socialinių paslaugų sritis (kreipimasis dėl socialinių paslaugų, gebėjimas naudotis socialinėmis paslaugomis, reikiamų socialinių paslaugų poreikio įvertinimas ir pasirinkimas ir pan.);
• bendravimo sritis (artimųjų pažinimas, darnus bendravimas su artimaisiais, aplinkiniais, kontakto užmezgimas, užsidarymas, konfliktavimas, agresyvumas, nuotaikos, emocijų kaita ir pan.);
• šeimos santykių sritis (santuokos sudarymas, asmens gebėjimas įgyvendinti tėvų valdžią – auklėti ir prižiūrėti savo vaikus, įvaikinti ir kt.);
• asmens gebėjimas būti globėju (rūpintoju), pagalbininku pagal sutartį dėl pagalbos priimant sprendimus;
• darbo teisinių santykių sritis (asmens gebėjimas sudaryti darbo sutartį, atitinkančią jo galimybes, poreikius ir pan.);
• kitos asmeninių neturtinių santykių sritys (pildoma turint papildomų poreikių).

Kokia institucija gali apriboti asmens veiksnumą?
Asmenį pripažinti ribotai veiksniu arba neveiksniu tam tikrose srityse ir paskirti globėją ar rūpintoją gali tik teismas.

Pareiškėjas – asmuo, kuris kreipiasi į teismą dėl asmens pripažinimo ribotai veiksniu arba neveiksniu tam tikrose srityse.

Kas iš artimųjų gali būti pareiškėjas, prašantis pripažinti asmenį ribotai veiksniu arba neveiksniu tam tikrose srityse?
Į teismą dėl asmens pripažinimo ribotai veiksniu arba neveiksniu gali kreiptis to asmens sutuoktinis, tėvai, pilnamečiai vaikai. Visi šie asmenys yra laikomi suinteresuotaisiais asmenimis.

Pastabos:
1. Kai dėl asmens neveiksnumo nustatymo kreipiasi vienas iš suinteresuotųjų asmenų, siekdamas tapti šio asmens globėju, kiti suinteresuotieji asmenys turi išreikšti savo raštišką sutikimą arba nesutikimą dėl to, kad besikreipiantysis taptų globėju.
2. Jei asmuo, dėl kurio pripažinimo neveiksniu ar ribotai veiksniu tam tikrose srityse, yra kreipiamasi į teismą, yra davęs išankstinį nurodymą, globėju ar rūpintoju skiriamas išankstiniame nurodyme nurodytas asmuo, jei tai neprieštarauja asmens, dėl kurio kreipiamasi, interesams.
3. Kai suinteresuotųjų asmenų nėra arba dėl artimo žmogaus veiksnumo ribojimo ir jo globos nustatymo ketina kreiptis kitas giminaitis (brolis, sesuo, anūkas, dėdė, teta, sūnėnas, dukterėčia ir pan.) arba, neturint artimųjų, institucijos, teikiančios asmeniui socialines ir globos paslaugas, atstovas, prašymas dėl asmens pripažinimo ribotai veiksniu ar neveiksniu tam tikrose srityse yra teikiamas prokuratūrai arba globos (rūpybos) institucijai. Paprastai globos (rūpybos) institucijos funkcijos yra priskirtos savivaldybių socialinės paramos / paslaugų / rūpybos skyriams, pvz., Vilniaus mieste globos (rūpybos) institucija yra Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyrius.

Kokie yra riboto veiksnumo ar neveiksnumo tam tikrose srityse nustatymo proceso žingsniai?

Pirmas žingsnis. Pateikite prašymą savivaldybei gauti socialinio darbuotojo išvadą.
Pateikite prašymą asmens, kurį numatoma pripažinti ribotai veiksniu ar neveiksniu tam tikrose srityse, gyvenamo miesto savivaldybės administracijai dėl asmens gebėjimo pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus vertinimo. Šį vertinimą atlieka paskirtas socialinis darbuotojas, kuris susisiekia dėl laiko ir vietos, kur ir kada bus atliktas vertinimas. Išvada surašoma ir pateikiama per 2 mėnesius nuo prašymo gavimo dienos. Šią išvadą reikės pateikti teismui kartu su kitais dokumentais.

Antras žingsnis. Surinkite kitus dokumentus kurie bus teikiami teismui.

Asmens, kurį norima pripažinti ribotai veiksniu ar neveiksniu tam tikrose srityse, dokumentai:
◦ asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija; neįgaliojo pažymėjimas ir individualios pagalbos poreikio nustatymo pažymos kopija arba kopija specialiojo nuolatinės slaugos ar priežiūros (pagalbos) poreikio nustatymo pažymos SPS-1, SPS-2 kopija;
◦ gydytojo psichiatro medicininė pažyma apie asmens psichikos sveikatos būklę.

Pareiškėjo dokumentai:
◦ asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;
◦ dokumentų, įrodančių giminystės ryšį ar santykį su asmeniu, kopija (gimimo liudijimo ir santuokos liudijimo kopijos);
◦ medicininė pažyma (F-046/a forma) apie pareiškėjo sveikatos būklę (šią pažymą nebūtina pateikti su pareiškimu, galima pateikti vėliau, kai jau yra paskirta teismo psichiatrinė ekspertizė ar net paskirtas teismo posėdis. Dėl pažymos reikia kreiptis į šeimos gydytoją);
◦ pareiškėjo, pretenduojančio tapti globėju, laisvos formos rašytinis sutikimas būti paskirtu globėju.

Papildomi dokumentai, kurių gali prašyti teismas:
◦ asmens, pretenduojančio tapti globėju, pažyma apie gaunamas pajamas (pažymą suteikia Valstybinė mokesčių inspekcija);
◦ asmens, pretenduojančio tapti globėju, pažyma apie šeimos sudėtį;
◦ dokumentai apie asmens, pretenduojančio tapti globėju, sveikatos pažyma;
◦ kiti dokumentai (asmens, kurį numatoma pripažinti ribotai veiksniu ar neveiksniu tam tikrose srityse, turimos epikrizės, kompiuterinės tomografijos tyrimai, magnetinio rezonanso tyrimai ir kt.).

Suinteresuotųjų asmenų rašytiniai sutikimai, kad pareiškėjas būtų pripažintas globėju.

Trečias žingsnis. Pateikite pareiškimą teismui
Pareiškimo teismui forma nėra apibrėžta: vienos savivaldybės turi nusistovėjusią formą, kitos – ne, tačiau pareiškimo struktūra yra ta pati ir yra apibrėžta Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekse.

Pareiškime turi būti:
◦ nurodytos tikslios sritys, kuriose pareiškėjas prašo asmenį pripažinti ribotai veiksniu ar neveiksniu. Sritys, kuriose prašoma asmenį pripažinti neveiksniu, turi būti apgalvotos. Svarbu gerbti savo artimųjų orumą ir kreiptis į teismą pripažinti savo artimąjį ribotai veiksniu ar neveiksniu tik tose srityse, kuriose yra reikalingas atstovavimas;
◦ nurodytos asmens sveikatos priežiūros įstaigos, kuriose asmuo, kurio veiksnumas bus apribotas, buvo gydomas;
◦ prašoma skirti teismo medicinos ekspertizę.

Pareiškimą teismui galima pateikti šiais būdais:
• teismo priėmimo skyriuose (iš teismo informaciją gausite laiškais);
• internetu adresu https://eteismai.lt (visą informaciją rasite elektroninėje sistemoje).

Ar galima gauti pagalbą rengiant dokumentus į teismą?

Pagalbą rengiant dokumentus teismui dėl asmens pripažinimo ribotai veiksniu ar neveiksniu tam tikrose srityse gali suteikti:
• advokatas arba advokato padėjėjas. Ši paslauga yra mokama. Išimties atveju gali būti teikiama nemokama teisinė pagalba, jeigu asmens, kuris kreipiasi į teismą, pajamos neviršija nustatytos ribos. Daugiau informacijos: https://vgtpt.lrv.lt/lt/;
• prokuratūra (nesant pirmos eilės giminaičių – pilnamečių vaikų, tėvų, sutuoktinių)
https://vgtpt.lrv.lt/lt/asmenims-norintiems-gauti-teisine-pagalba/kokius-dokumentus-reikia-pateikti/

Pagalba iš savivaldybės

Šiame procese savivaldybė gali suteikti konsultaciją. Savivaldybė gali suteikti kitų nemokamų paslaugų, jeigu besikreipiantis asmuo atitinka tam tikrus kriterijus. (Pastaba. Skirtingose savivaldybėse tvarka gali skirtis.)

Vilniuje. Jeigu pirmos eilės giminaitis, kuris ketina kreiptis į teismą, gauna mažas pajamas, savivaldybė gali jį nusiųsti į Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybą dėl nemokamo advokato paslaugos. Dėl asmens pajamų vertinimo reikia kreiptis į asmens gyvenamosios savivaldybės socialinės paramos skyrių. Laikoma, kad asmuo gauna mažas pajamas, jeigu jam tenkančios vidutinės pajamos (suskaičiavus visas pajamas, išmokas ir kt.) per mėnesį neviršija 193,6 Eur (nuo 2024 m. sausio 1 d.). Mažas pajamas gaunantis asmuo turi teisę kreiptis dėl socialinės pašalpos. Preliminarus pajamų skaičiavimas prieinamas pagal šią nuorodą: https://www.spis.lt/Skaiciuokles/SocialinesPasalposDydzio.

Kaune ir Klaipėdoje. Jeigu artimieji, kurie ketina kreiptis į teismą, yra priskiriami pažeidžiamų asmenų grupei, gauna mažas pajamas ar yra kitų svarbių priežasčių, kodėl suinteresuotasis asmuo negali kreiptis į teismą pats (-i), pvz., ūmus sveikatos sutrikimas ar pan., į pagalbą gali ateiti savivaldybė.

Jei pareiškėjas yra ne pirmos eilės giminaitis, jis negali kreiptis į teismą tiesiogiai. Į teismą kreipiasi savivaldybės socialinių paslaugų skyrius. Tokiu atveju reikia kreiptis į asmens, kurį ketinama pripažinti ribotai veiksniu ar neveiksniu, savivaldybės administraciją pateikiant prašymą perimti teisę kreiptis į teismą dėl konkretaus asmens veiksnumo ribojimo, pažymint priežastį (pavyzdys). Tuomet savivaldybė suteikia tokią pagalbą:
◦ socialinių paslaugų skyrius padeda rengti dokumentus teisimui;
◦ suteikiama teisinės pagalbos advokato paslauga;
◦ suteikiamos konsultacijos ir palydėjimas, šiuos veiksmus atlieka įstaigų (pvz., psichikos sveikatos centras, socialinių paslaugų įstaiga ir pan.), kurioms savivaldybė yra pavedusi vertinti asmenų gebėjimą pasirūpinti savimi ir priimti sprendimus, darbuotojai.

Kai dokumentai teismui jau pateikti, kas toliau?
Teismas raštu praneša, kokie veiksmai bus atliekami.
• Įprastai teismas nutartimi skiria teismo medicinos (psichiatrinę) ekspertizę. Tuomet pareiškėjui reikia pasirūpinti, kad asmuo, kurio veiksnumas bus apribotas, nurodytu laiku atvyktų į teismo psichiatrijos tarnybą, arba jei asmuo dėl sveikatos būklės negali judėti, pareiškėjas apie tai turi informuoti teismo psichiatrijos tarnybą ir organizuoti jos atvykimą į asmens, kurio veiksnumas bus apribotas, namus. Atvykimo paslauga yra mokama. Teismo medicinos (psichiatrinės) ekspertizės procesas gali užtrukti kelis mėnesius.
• Jeigu pareiškime teismui prašoma teismo psichiatrijos ekspertizę atlikti skubos tvarka, tuomet galima prašyti teismo leisti ją atlikti nepriklausomai teismo psichiatrijos tarnybai Vilniuje (Šv. Mikalojaus g. 13–6). Ši paslauga yra mokama. Pastaba: teismas ne visada leidžia naudotis šios psichiatrijos tarnybos paslaugomis.
• Teismas, gavęs teismo medicinos tarnybos atliktos ekspertizės išvadą, pareiškėjui ir suinteresuotiesiems asmenims siunčia šaukimą į teismo posėdį dėl asmens, kurio veiksnumas bus apribotas. Įprastai vyksta du teismo posėdžiai: pirmojo posėdžio metu svarstomas klausimas dėl asmens pripažinimo ribotai veiksniu ar neveiksniu tam tikrose srityse; antrajame posėdyje svarstomas klausimas dėl globos nustatymo ir globėjo bei turto administratoriaus (kai kuriais atvejais) paskyrimo. Kai kuriais atvejais teismas išsprendžia abu klausimus per vieną posėdį.

Globa paskirta. Kokią paramą gauna globėjas?
• Globėjas (rūpintojas) savo pareigas atlieka neatlygintinai. Lietuvos Respublikos norminiai teisės aktai nenumato išmokų už globėjo (rūpintojo) pareigų atlikimą.
• Privalomasis sveikatos draudimas valstybės lėšomis globėjui (rūpintojui) mokamas tik tuo atveju, jeigu globotinis turi nustatytą individualų I ir II lygio pagalbos poreikį (iki 2024 m. sausio 1 d. vadinta „specialusis nuolatinės slaugos poreikis“).
• Globėjui (rūpintojui) skaičiuojamas darbo stažas ir valstybės lėšomis mokamas pensijų ir nedarbo socialinis draudimas, jeigu jis slaugo globotinį (rūpintinį), kuriam nustatytas individualus I ir II lygio pagalbos poreikis (iki 2024 m. sausio 1 d. vadinta „specialusis nuolatinės slaugos poreikis“) arba individualus III ir IV lygio pagalbos poreikis (iki 2024 m. sausio 1 d. vadintas „specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis“).
• Globėjas (rūpintojas) negali pakeisti neveiksnaus asmens testamento, kurį globotinis sudarė dar būdamas veiksnus.
• Globojamo asmens turtą ir jo pajamas globėjas (rūpintojas) turi naudoti globojamo asmens naudai, o ne savo reikmėms.
• Norint išnuomoti ar parduoti neveiksnaus asmens daugiau nei 1500 eurų vertės turtą, reikalingas teismo leidimas.

Asmens būklės stebėjimas
Kiekvienoje savivaldybėje yra sudaryta nepriklausoma Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisija. Praėjus metams po teismo, o vėliau – kiekvienais metais komisija persvarsto neveiksnaus tam tikroje srityje asmens būklę ir priima sprendimą dėl tikslingumo kreiptis į teismą dėl teismo sprendimo, kuriuo asmuo pripažintas ribotai veiksniu ar neveiksniu tam tikrose srityse, pakeitimo. Globėjas turi sudaryti sąlygas socialiniam darbuotojui, atliekančiam neveiksnaus asmens gebėjimų vertinimą, asmenį aplankyti ir pabendrauti.

Globojamo asmens priežiūros stebėsena
(Tvarka skirtinga skirtingose savivaldybėse, nėra aiškus deklaruojamos veiklos efektyvumas)
Kai kurių miestų savivaldybėse socialinių paslaugų skyriaus pavedimu yra atliekama globotinių (rūpintinių) gerovės stebėsena: socialiniai darbuotojai atvyksta į namus vertinti globėjų (rūpintojų) pareigų atlikimą. Per apsilankymą įvertinama, ar globojamas asmuo tinkamai prižiūrimas, ar pats globėjas nėra pervargęs, galbūt asmenims reikalingos atokvėpio ar kitos socialinės paslaugos, kurios, esant poreikiui, yra pasiūlomos ir organizuojamos.
Jei nustatoma, kad globėjas pareigas vykdo netinkamai, jam gali būti surašomas įspėjimas: primenamos teismo sprendimu nustatytos globėjo pareigos ir prievolės. Jei situacija ir toliau negerėja, neveiksnaus asmens teisėms ir interesams užtikrinti gali būti kreipiamasi į teismą dėl globėjo nušalinimo nuo pareigų ir kito globėjo paskyrimo.

Turite klausimų ar pastabų? Parašykite el. p. adresu info@demencijalietuvoje.org – jos padėtų atnaujinti ir patikslinti informaciją. 

Infografikas apie teisinį demenciją turinčio asmens atstovavimą

Žodynas

Globa – neveiksnaus (dėl amžiaus ar psichinės sveikatos) fizinio asmens teisių bei interesų įgyvendinimo, apsaugos ir gynimo forma. Sandorius pripažinto neveiksniu asmens vardu gali sudaryti jo globėjas. Jei neveiksniu pripažintas asmuo pasveiksta arba jo sveikata labai pagerėja, teismas pripažįsta jį veiksniu.

Globėjas ir rūpintojas yra savo globotinių atstovai pagal įstatymą ir gina neveiksnių ar ribotai veiksnių asmenų teises ir interesus be specialaus pavedimo. Globėjas turi teisę sudaryti atstovaujamo neveiksnaus asmens vardu ir interesais visus būtinus sandorius. Rūpintojas duoda sutikimą ribotai veiksniam asmeniui sudaryti sandorį, kurio šis negali sudaryti savarankiškai, taip pat padeda ribotai veiksniam asmeniui įgyvendinti kitas jo teises ar įvykdyti pareigas bei saugo jo teises ir teisėtus interesus nuo trečiųjų asmenų piktnaudžiavimo.

Individualiosios pagalbos poreikiai (iki 2024 m. sausio 1 d. vadinti „specialieji nuolatinės slaugos ar priežiūros (pagalbos) poreikiai“) yra nustatomi ir teisės aktų nustatyta tvarka tenkinami asmenims, neatsižvelgiant į jų amžių, dalyvumo lygį. Individualios pagalbos poreikiai nustatomi vadovaujantis individualios pagalbos teikimo, lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos ir transporto išlaidų kompensacijos poreikių nustatymo kriterijų sąrašu. Daugiau informacijos: https://anta.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/individualios-pagalbos-teikimo-lengvojo-automobilio-ar-jo-techninio-pritaikymo-islaidu-kompensacijos-poreikiu-nustatymas/ 

Neveiksnumas – civilinės teisės kategorija, reiškianti fizinio asmens negalėjimą suprasti savo veiksmų reikšmės ar jų valdyti dėl sveikatos arba mokymosi sutrikimo. Kai asmuo net ir su kito asmens pagalba negeba savarankiškai priimti sprendimų ir pasirūpinti savimi tam tikrose srityse, jis yra pripažįstamas neveiksniu. Neveiksnaus asmens vardu ir interesais sprendimus priima jį globojantis asmuo.

Ribotas veiksnumas – kai asmuo dėl sveikatos negali savarankiškai priimti sprendimų, spręsti kasdienių klausimų ir reikalų, pasirūpinti savimi tam tikrose srityse. Tuo tikslu jam skiriama pagalba – globėjas arba rūpintojas. Ribotai veiksnus žmogus, naudodamasis kito asmens pagalba, geba priimti sprendimus ir pasirūpinti savimi tam tikroje srityje. Tuomet yra sakoma, kad asmuo pripažintas ribotai veiksniu arba neveiksniu tam tikroje srityje. Būtent toje srityje, kurioje yra pripažintas neveiksniu, asmeniui yra priskiriamas globėjas arba rūpintojas. Tuomet yra sakoma, kad tam tikras asmuo yra paskirtas globėju arba rūpintoju tam tikroje srityje.

Rūpyba – ribotai veiksnaus (dėl amžiaus, sveikatos) fizinio asmens teisių ir interesų įgyvendinimo, apsaugos bei gynimo forma. Apima ir tokio asmens turto rūpybą, bet prireikus turtui valdyti ir tvarkyti gali būti paskiriamas turto administratorius. Nustačius rūpybą, skiriamas rūpintojas, kuris yra savo globotinio atstovas ir gina jo teises bei interesus be specialaus pavedimo.